Regulamin korzystania z komory hiperbarycznej w gabinecie

1. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich Klientów, którzy biorą udział w sesji tlenoterapii hiperbarycznej w gabinecie HIPERBAR.
2. Sesja jest przeprowadzana w dwuosobowej komorze hiperbarycznej o parametrach maksymalnych: ciśnienie do 1,3 ATA, stężenie tlenu do 98 %.

3. W Sesji mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz osoby nieletnie za zgodą ich opiekuna prawnego i wyłącznie w jego obecności. Opiekun ponosi odpowiedzialność za towarzyszące mu osoby małoletnie.
4. W gabinecie HIPERBAR obowiązuje harmonogram, w którym określone są godziny, o których rozpoczynają się poszczególne sesje. Jeżeli na skutek przerwania wcześniejszej sesji lub działania siły wyższej godziny rozpoczęcia sesji ulegną przesunięciu, personel będzie informował o tym Klientów.
5. Przed rozpoczęciem sesji, Klient zobowiązany jest podpisać oświadczenie o braku przeciwwskazań co do brania udziału w sesji i korzystania z komory hiperbarycznej. W przypadku Klientów małoletnich odpowiednie oświadczenie podpisuje opiekun prawny.
6. Przebywanie w Komorze Hiperbarycznej jest dozwolone jedynie pod nadzorem przeszkolonego pracownika gabinetu HIPERBAR.
7. Sesja zabiegowa poprzedzona jest krótkim instruktażem dotyczącym zasad bezpieczeństwa w czasie trwania zabiegu.
8. Do komory hiperbarycznej zabrania się wnoszenia jakichkolwiek substancji łatwopalnych, zapalniczek oraz zapałek, a także e-papierosów oraz urządzeń, które mogą wywołać zapłon bądź iskrę.
9. W komorze hiperbarycznej obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych, używania papierosów elektronicznych, spożywania alkoholu oraz jedzenia.
10. W trakcie sesji, dozwolone jest spożywanie napojów za zgodą personelu.
11. W trakcie korzystania z komory hiperbarycznej możliwe jest pojawienie się uczucia dyskomfortu w postaci przejściowego bólu uszu, zatok, zawrotów głowy, senności bądź pobudzenia.
12. Sesja rozpoczyna się etapem podnoszenia ciśnienia do poziomu 1,3ATA. Przed zakończeniem sesji następuje etap dekompresji, czyli obniżania ciśnienia, który trwa od 4 do 7 minut i może spowodować uczucia dyskomfortu w postaci przejściowego bólu uszu, zatok.
13. W sytuacjach nagłych i kiedy wymagają tego zasady bezpieczeństwa, przewidziana jest awaryjna dekompresja, podczas której zmniejszanie ciśnienia odbywa się szybciej niż podczas standardowej sesji, tj. 1 do 2 minut co może powodować ból głowy, uszu i zatok.
14. Długość trwania jednej sesji wynosi 60 minut. W trakcie trwania sesji nie ma możliwości opuszczenia komory hiperbarycznej. W przypadku konieczności przerwania sesji ze względów bezpieczeństwa, z uwagi na złe samopoczucie osoby przebywającej w komorze lub ze względu na nagłą konieczność, sesja przerywana jest dla wszystkich osób biorących w niej udział.
15. W razie wystąpienia złego samopoczucia lub dolegliwości bólowych należy niezwłocznie poinformować o tym personel gabinetu HIPERBAR. W trakcie trwania sesji kontakt z personelem jest możliwy poprzez system komunikacji znajdujący się wewnątrz komory hiperbarycznej.
16. W przypadku przerwania sesji i braku możliwości jej kontynuacji personel ustali z Klientem nowy termin sesji.