fbpx

Regulamin korzystania z komory hiperbarycznej w gabinecie HIPERBAR CENTRUM TERAPII TLENOWEJ SP. Z O.O.

1&. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. W Sesji mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz osoby nieletnie za zgodą ich opiekuna prawnego i wyłącznie w jego obecności. Opiekun ponosi odpowiedzialność za towarzyszące mu osoby małoletnie.
2. Każda osoba zobowiązana jest do zapoznania się, z listą przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z Łagodnej Komory Hiperbarycznej (pełna lista zawarta na stronie internetowej www.hiperbar.swidnica.pl), oraz z zapoznaniem się i przestrzeganiem Regulaminu Hiperbar Centrum Terapii Tlenowej. W przypadku indywidualnych przeciwwskazań medycznych do korzystania z terapii należy skonsultować się z lekarzem.
3. Istnieje konieczność wcześniejszej rezerwacji terminów poszczególnych usług, w przypadku braku rezerwacji Klient będzie obsługiwany w pierwszym wolnym terminie. Rezerwacji dokonuje się samodzielnie (on-line) z poziomu strony internetowej www.hiperbar.swidnica.pl hiperbarswidnica.booksy.com/ lub telefonicznie.
4. Istnieje możliwość odwołania rezerwacji na usługi jednak nie później niż na 24h przed planowaną wizytą. Jeśli nastąpi to po tym terminie, naliczona zostanie opłata za niewykonaną usługę w wysokości stu procent jej wartości. Opłatę należy wpłacić na numer konta zawartego na stronie internetowej www.hiperbar.swidnica.pl
5. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z komory hiperbarycznej, wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia pomieszczeń, sprzętu, urządzeń, odpowiedzialność ponoszą użytkownicy, a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzice bądź opiekunowie. Obowiązuje odpłatność w pełnej wysokości wartości szkody oraz strat poniesionych przez ośrodek z tego tytułu.
6. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe szkody oraz wypadki wynikające z niestosowania się do regulaminu lub braku zachowania należytej ostrożności.
7. Wewnątrz lokalu obowiązuje zakaz fotografowania i filmowania do użytku komercyjnego bez wcześniejszego uzyskania zgody właściciela ośrodka.

2&. SESJA I JEJ PRZEBIEG

                                           Korzystanie z usług oznacza akceptację Regulaminu Hiperbar Centrum Terapii Tlenowej.
1. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich Klientów, którzy biorą udział w sesji tlenoterapii hiperbarycznej w gabinecie HIPERBAR Centrum Terapii Tlenowej Sp. z o.o.
2. Sesja jest przeprowadzana w 1-,2-osobowej komorze hiperbarycznej o parametrach maksymalnych: ciśnienie do 1,3 ATA, stężenie tlenu do 98 %.
3. Czas wizyty liczony jest od umówionej godziny.
Całkowity czas wizyty obejmuje:
przygotowanie do sesji – 5 min
sesja w komorze hiperbarycznej – od 60 min wzwyż
przygotowanie się po sesji – 5 min
4. W gabinecie HIPERBAR obowiązuje harmonogram, w którym określone są godziny, o których rozpoczynają się poszczególne sesje. Jeżeli na skutek przerwania wcześniejszej sesji lub działania siły wyższej godziny rozpoczęcia sesji ulegną przesunięciu, personel będzie informował o tym Klientów.
5. W przypadku spóźnienia klienta, czas wizyty może być skrócony o czas jego spóźnienia.
6. W przypadku opóźnienia wynikającego z winy Hiperbar Centrum Terapii Tlenowej sesja zostanie przedłużona o czas równy powstałego opóźnienia.
7. Przed rozpoczęciem sesji, Klient zobowiązany jest podpisać oświadczenie o braku przeciwwskazań co do brania udziału w sesji i korzystania z komory hiperbarycznej. W przypadku Klientów małoletnich odpowiednie oświadczenie podpisuje opiekun prawny.
8. Przebywanie w Komorze Hiperbarycznej jest dozwolone jedynie pod nadzorem przeszkolonego pracownika gabinetu HIPERBAR.
9. Sesja zabiegowa poprzedzona jest krótkim instruktażem dotyczącym zasad bezpieczeństwa w czasie trwania zabiegu.
10. Do komory hiperbarycznej zabrania się wnoszenia jakichkolwiek substancji łatwopalnych, zapalniczek i zapałek, a także e-papierosów oraz urządzeń, które mogą wywołać zapłon bądź iskrę.
11. W komorze hiperbarycznej obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych, używania papierosów elektronicznych, spożywania alkoholu oraz jedzenia.
12. W trakcie sesji dozwolone jest spożywanie napojów za zgodą personelu.
13. W trakcie korzystania z komory hiperbarycznej możliwe jest pojawienie się uczucia dyskomfortu w postaci przejściowego bólu uszu, zatok, zawrotów głowy, senności bądź pobudzenia.
14. Sesja rozpoczyna się etapem podnoszenia ciśnienia do poziomu 1,3 ATA. Przed zakończeniem sesji następuje etap dekompresji, czyli obniżania ciśnienia, który trwa od 4 do 7 minut i może spowodować uczucia dyskomfortu w postaci przejściowego bólu uszu, zatok.
15. W sytuacjach nagłych i kiedy wymagają tego zasady bezpieczeństwa, przewidziana jest awaryjna dekompresja, podczas której zmniejszanie ciśnienia odbywa się szybciej niż podczas standardowej sesji, tj. 1 do 2 minut co może powodować ból głowy, uszu i zatok.
16. Długość trwania jednej sesji wynosi 60 minut. W trakcie trwania sesji nie ma możliwości opuszczenia komory hiperbarycznej. W przypadku konieczności przerwania sesji ze względów bezpieczeństwa, z uwagi na złe samopoczucie osoby przebywającej w komorze lub ze względu na nagłą konieczność, sesja przerywana jest dla wszystkich osób biorących w niej udział.
17. W razie wystąpienia złego samopoczucia lub dolegliwości bólowych należy niezwłocznie poinformować o tym personel gabinetu HIPERBAR. W trakcie trwania sesji kontakt z personelem jest możliwy poprzez system komunikacji znajdujący się wewnątrz komory hiperbarycznej.
18. W przypadku przerwania sesji i braku możliwości jej kontynuacji personel ustali z Klientem nowy termin sesji.

3&. WEJŚCIA JEDNORAZOWE I PAKIETY WEJŚĆ

1. Każda osoba chcąca skorzystać z usług Hiperbar Centrum Terapii Tlenowej Sp. z o.o. zobowiązana jest do wykupienia jednorazowego wejścia lub Pakietu wejść, zgodnie z obowiązującym cennikiem. Bony Podarunkowe oraz Pakiety są na okaziciela (nie są imienne) i mogą być wykorzystywane przez osoby trzecie. Nie podlegają wymianie na gotówkę.
2.  Niezbędne jest okazywanie Pakietu lub Bonu Podarunkowego w recepcji przed każdorazowym wejściem. Wykorzystane Bony Podarunkowe lub Pakiety są zabierane. Pakiety można pozostawić w recepcji na przechowanie na czas między sesjami.
3. Data ważności wypisana na Bonie Podarunkowym/Pakiecie rozumiana jest jako czas, w którym należy wykorzystać usługę (nie jako czas, w którym należy zarezerwować termin na odleglejszy czas oraz nie, jako konkretna data realizacji usługi). Data ważności Pakietu/Bonu Podarunkowego zaczyna biec od dnia jego zakupu.
Bony Podarunkowe na jednorazowe sesje 60/90 minut — mają datę ważności 2 miesiące od momentu zakupu.
Pakiety pięciu lub dziesięciu sesji 60/90 minut — mają datę ważności 1 miesiąc od momentu zakupu.
Pakiety dwudziestu więcej sesji 60/90 minut — mają datę ważności 2 miesięcy od momentu zakupu.
4. Pakiety i Bony Podarunkowe po upływie terminu ważności są akceptowane wyłącznie po uiszczeniu jednorazowej opłaty w wysokości 50 PLN za każdy przedłużony tydzień. Bony Podarunkowe/Pakiety można przedłużać w nieskończoność, korzystając z w.w. zasady.

4&. OCHRONA I ADMINISTRACJA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Hiperbar Centrum Terapii Tlenowej Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Kazimierza Wielkiego 5, 58-100 Świdnica, PL., NIP 8842802626, e-mail: kontakt@hiperbar.swidnica.pl.
2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu przesyłania informacji handlowych.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda.
4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres 5 lat.
5. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym w celu umawiania wizyt – na mocy stosownych umów powierzenia i przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
6. Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać profilowaniu.
7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
8. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).